THÔNG TIN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 08/2020

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
                             * 
                                                                     Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2020
                Số 18-TB/TTKH

                                                                        THÔNG BÁO
                                                       V/v Giới thiệu sách tháng 08/2020

     

Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc thông tin  Giới thiệu sách tháng 8/2020 như sau:

1. Thông báo Danh mục sách mới bổ sung tháng 06+07/2020 (xem chi tiết tại đây)

2. Giới thiệu sách theo chủ đề tháng 08/2020: Quan hệ quốc tế - lý luận và thực tiễn (xem chi tiết tại đây)

Trân trọng thông báo!

                                                                                               TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC