THÔNG TIN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 6/2020

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
*
                    
Số 13-TB/TTKH         Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020

 

THÔNG BÁO
V/v Giới thiệu sách tháng 6/2020

    Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc thông tin  Giới thiệu sách tháng 6/2020 như sau:

1. Thông báo Danh mục sách mới bổ sung tháng 3+4+5/2020 (xem chi tiết tại đây)

2. Giới thiệu sách theo chủ đề tháng 06/2020: Báo chí cách mạng Việt Nam (xem chi tiết tại đây)

     Trân trọng thông báo!

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC