THÔNG TIN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 5/2020

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
*
                    
Số 11-TB/TTKH         Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020

 

THÔNG BÁO
V/v Giới thiệu sách tháng 5/2020

         Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc thông tin Giới thiệu sách theo chủ đề tháng 05/2020 như sau:

              - Số tháng 05/2020: Cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh (xem chi tiết tại đây)

Trân trọng thông báo!

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC