THÔNG TIN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 3/2020

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
*
                    
Số 07-TB/TTKH         Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO
V/v Giới thiệu sách tháng 3/2020

      Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc thông tin  Giới thiệu sách tháng 3/2020 như sau:

1. Thông báo danh mục sách mới bổ sung tháng 1+2/2020 (xem chi tiết tại đây)

2. Giới thiệu sách theo chủ đề tháng 03/2020: Tài liệu phục vụ Nghị quyết 35- Số 3 (xem chi tiết tại đây)

     Trân trọng thông báo!

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC