THÔNG TIN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 2/2020

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
*
                    
Số 06-TB/TTKH         Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

 

THÔNG BÁO
V/v Giới thiệu sách tháng 2/2020

       Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc thông tin Giới thiệu sách theo chủ đề tháng 02/2020 như sau:

- Số tháng 02/2020: Chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam (xem chi tiết tại đây)

Trân trọng thông báo!

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC