THÔNG TIN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 1/2020

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
*
                    
Số 05-TB/TTKH         Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2020

 

THÔNG BÁO
V/v Giới thiệu sách tháng 1/2020

   Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc thông tin Giới thiệu sách theo chủ đề tháng 01/2020 như sau:

Trân trọng thông báo!

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC