THÔNG TIN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 12/2019

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
*
                    
Số 07-TB/TTKH         Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG BÁO
V/v Giới thiệu sách tháng 12/2019

    Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc thông tin 
Giới thiệu sách theo chủ đề tháng 12/2019 như sau:

         - Số tháng 12/2019: Tài liệu phục vụ Nghị quyết 35 - Số 2 (xem chi tiết tại đây)

Trân trọng thông báo!

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC