THÔNG TIN GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 11/2019

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC
*
                    
Số 01-TB/TTKH         Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG BÁO
V/v Giới thiệu sách tháng 11/2019

          Thực hiện nhiệm vụ thông tin khoa học, Trung tâm Thông tin khoa học xin gửi tới bạn đọc thông tin  Giới thiệu sách tháng 11/2019 như sau:

1. Thông báo danh mục sách mới bổ sung tháng 10+11/2019 (xem chi tiết tại đây)

2. Giới thiệu sách theo chủ đề tháng 11/2019: Tài liệu phục vụ Nghị quyết 35- Số 1 (xem chi tiết tại đây)

Trân trọng thông báo!

TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC