Thông báo về việc bạn đọc mượn sách quá hạn

Trung tâm Thông tin khoa học kính đề nghị bạn đọc mượn sách quá hạn, liên hệ Thư viện để trả sách đúng thời hạn. Đặc biệt, đối với sinh viên các lớp khóa K36 và học viên cao học chuẩn bị tốt nghiệp hoàn thành thủ tục trả sách trước khi ra trường.

Các trường hợp trả tài liệu, liên hệ tại quầy thủ thư phòng mượn tự chọn, tầng 3, nhà A2, Trung tâm Thông tin khoa học.