Thông tin chuyên đề số 3/2020: Xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay

XÂY DỰNG VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 

      Trong toàn bộ di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phần nói về Đảng và xây dựng Đảng chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng, có nội dung rất phong phú, đặc sắc, toàn diện và hoàn chỉnh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là sự vận dụng, phát triển sáng tạo học thuyết Mác-Lênin về đảng kiểu mới của giai cấp công nhân vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng ấy được thể hiện ở những luận điểm: Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam; Đảng phải được xây dựng theo những nguyên tắc của đảng kiểu mới của giai cấp vô sản; Đảng thường xuyên phải tự chỉnh đốn, tự đổi mới.

      Trong 90 năm lãnh đạo cách mạng, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ta thường xuyên chăm lo xây dựng, chỉnh đốn, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng nước ta.

        Tuy nhiên, trước tác động mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, có nơi, có lúc, một số tổ chức đảng, một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ có chức, có quyền, không nhận thức đầy đủ tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, không thực hiện nghiêm túc nghị quyết, quy định của Đảng và những chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sa vào chủ nghĩa cá nhân, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm tổn hại thanh danh, uy tín của Đảng, giảm sút niềm tin của nhân dân.

        Nhận thức sâu sắc nguy cơ tha hóa trong nội bộ Đảng; yêu cầu bức thiết, cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quán triệt, kế thừa, phát huy những giá trị vô giá của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng luôn xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đại hội XII của Đảng đặt lên hàng đầu nhiệm vụ trọng tâm: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

        Để góp phần vào việc nghiên cứu, học tập, nâng cao nhận thức về Đảng và đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết của các học giả, nhà nghiên cứu uy tín đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, biên soạn và giới thiệu ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 3/2020 với chủ đề “Xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay”.

Kết cấu thông tin chuyên đề gồm ba phần:

Phần I: Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Phần II: Thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Phần III: Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

(click để tại đây để xem nội dung chi tiết)