Chính sách và hoạt động đối ngoại ở Việt Nam hiện nay: Thông tin chuyên đề số 6/2013

 

Trong quá trình dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn phải chiến đấu chống lại các thế lực ngoại xâm mạnh hơn gấp bội. Vì thế, tổ tiên ta đã sớm biết kết hợp đấu tranh chính trị, hoạt động đối ngoại với quân sự, tạo nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng kẻ thù. Đấu tranh ngoại giao của tổ tiên ta đã góp phần quan trọng vào những chiến công chói lọi và để lại những kinh nghiệm quý báu tạo thành truyền thống ngoại giao Việt Nam.
Ngoại giao Việt Nam hiện đại ra đời từ cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khi nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên của Đông Nam Á được thành lập. Đó là nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh, với tính dân tộc và cách mạng, kế thừa truyền thống ngoại giao của cha ông ta, đồng thời mang dấu ấn đặc trưng của thời đại mới. Trải qua những chặng đường lịch sử, ngoại giao Việt Nam từng bước được xây dựng, phát triển và trưởng thành vững chắc, trở thành một binh chủng hợp thành của cách mạng Việt Nam, một vũ khí sắc bén, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
Kế thừa tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn kiên trì và đưa ra những quan điểm, đường lối đối ngoại sáng tạo phù hợp với xu thế của thời đại là: Kiên định đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế, Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Muốn kết hợp được nội lực của toàn dân tộc và sức mạnh của thời đại để đưa đất nước phát triển theo hướng tiến bộ và bền vững chúng ta phải thực hiện một đường lối ngoại giao và đối ngoại rộng mở, có nguyên tắc.
Trải qua hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, cách mạng Việt Nam đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng và to lớn, trong đó có sự góp phần đáng kể của công tác đối ngoại nước ta: Củng cố được môi trường hòa bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt song phương và đa phương với tất cả các đối tác và đối tượng, giữ vững nguyên tắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện tốt nhiệm vụ hợp tác quốc tế và chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, hướng vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.
Trên bình diện khu vực và liên khu vực, Việt Nam chủ động và tích cực hơn trong các tiến trình hội nhập và đang ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Trên bình diện toàn cầu, chúng ta đã tiến những bước dài trong hội nhập quốc tế thông qua việc gia nhập APEC, WTO và là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khóa 2008 - 2009. Có được những thành tựu ấy một phần quan trọng nhờ sự đổi mới tư duy sâu sắc về cục diện thế giới cũng như đường lối, phương châm hoạt động trên lĩnh vực đối ngoại, tuy nhiên, cũng còn nhiều bất cập, trở ngại do nhận thức, tư duy, nguồn lực của chúng ta chưa theo kịp với thực tiễn tình hình khu vực và thế giới...
Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, giảng dạy và học tập về đường lối, chính sách và hoạt động đối ngoại của Việt Nam, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện tuyển chọn các bài viết đã công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành của các nhà nghiên cứu, biên soạn và giới thiệu ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 6/2013 với nhan đề: “Chính sách và hoạt động đối ngoại ở Việt Nam hiện nay
Kết cấu Thông tin chuyên đề gồm 3 phần:
Phần  I:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác ngoại giao
Phần II:  Chính sách và hoạt động đối ngoại của Việt Nam
Phần III: Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước trên thế giới

Xem mục lục chi tiết