Tháng 12/2020: CHỦ ĐỀ XÃ HỘI HỌC VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM

DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ
XÃ HỘI HỌC VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM
(Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

STT

TÊN SÁCH

1

  Lê Ngọc Hùng:

  LỊCH SỬ VÀ LÝ THUYẾT XÃ HỘI HỌC

  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
  Hà Nội, 2015

2

  Steve Bruce (Thái An dịch):

  DẪN LUẬN VỀ XÃ HỘI HỌC

  NXB Hồng Đức
  TP.HCM, 2016

3

  Peter L.Berger (Phạm Văn Bích dịch): 

  LỜI MỜI ĐẾN VỚI XÃ HỘI HỌC -
  MỘT GÓC NHÌN NHÂN VĂN

  NXB Tri Thức
  Hà Nội, 2017

4

  Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh:

  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC

  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
  Hà Nội, 2016

5

  Emile Durkheim (Đinh Hồng Phúc dịch):

  CÁC QUY TẮC CỦA PHƯƠNG PHÁP XÃ HỘI HỌC

  NXB Tri Thức
  Hà Nội, 2019

6

  GS.TS. Trần Thị Minh Đức:

  CÁC THỰC NGHIỆM TRONG TÂM LÍ HỌC XÃ HỘI

  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
  Hà Nội, 2016

7

  TS. Bùi Thu Hương:

  THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN

  NXB Thế Giới
  Hà Nội, 2017

8

  Peter L.Berger; Thomas LuckMann (Trần Hữu Quang dịch):

  SỰ KIẾN TẠO XÃ HỘI VỀ THỰC TẠI -
  KHẢO LUẬN VỀ XÃ HỘI HỌC NHẬN THỨC

  NXB Tri Thức
  Hà Nội, 2016

9

  Nguyễn Quý Thanh:

  XÃ HỘI HỌC VỀ DƯ LUẬN XÃ HỘI

  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
  Hà Nội, 2011

10

  Mai Văn Hai, Mai Kiệm:

  XÃ HỘI HỌC VĂN HÓA

  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
  Hà Nội, 2018

11

  Phạm Văn Quang:

  XÃ HỘI HỌC VĂN HỌC - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN

  NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  TP.HCM, 2019

12

  Vũ Hào Quang:

  XÃ HỘI HỌC GIA ĐÌNH -
  NHỮNG NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM

  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
  Hà Nội, 20
17

13

  Mai Quỳnh Nam (chủ biên):

  GIA ĐÌNH TRONG TẤM GƯƠNG XÃ HỘI HỌC

  NXB Khoa học xã hội
  Hà Nội, 2004

14

  TS. Phạm Hương Trà (chủ biên):

  XÃ HỘI HỌC NGHIÊN CỨU VỀ CÁC NHÓM TUỔI -
  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

  NXB Lao động - Xã hội
  Hà Nội, 2016

15

  GS.BS. Đặng Phương Kiệt (chủ biên):

  GIA ĐÌNH VIỆT NAM: CÁC GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG
  VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ TÂM - BỆNH LÝ XÃ HỘI

  NXB Lao động
  Hà Nội, 2006

16

  PGS.TS. Lê Ngọc Văn:

  GIA ĐÌNH VÀ BIẾN ĐỔI GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM

  NXB Khoa học xã hội
  Hà Nội, 2012

17

  TS. Nguyễn Thị Tố Quyên:

  GIA ĐÌNH VỚI VAI TRÒ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO TRẺ EM

  NXB Khoa học xã hội
  Hà Nội, 2017

18

  PGS.TS. Đặng Thị Hoa:

  BẠO LỰC GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM -
  THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG

  NXB Khoa học xã hội
  Hà Nội, 2020

19

  Lê Thị Quý; Đặng Vũ Cảnh Linh:

  BẠO LỰC GIA ĐÌNH - MỘT SỰ SAI LỆCH GIÁ TRỊ

  NXB Khoa học xã hội
  Hà Nội, 2007

20

  TS. Nguyễn Thị Thọ:

  XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2011