Tháng 10/2020: CHỦ ĐỀ QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC VÀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

DANH MỤC SÁCH CHỦ ĐỀ:
QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC VÀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

                                          (Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

STT

TÊN SÁCH

1

Nguyễn Đăng Dung (chủ biên):

HÌNH THỨC CỦA CÁC NHÀ NƯỚC ĐƯƠNG ĐẠI

NXB Thế Giới
Hà Nội, 2004

2

TS. Nguyễn Thị Hồi:

TƯ TƯỞNG PHÂN CHIA QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC VỚI VIỆC TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC Ở MỘT SỐ NƯỚC

NXB Tư Pháp
Hà Nội, 20
05

3

Georges Balandier (Thắng Vũ dịch)

NHÂN HỌC CHÍNH TRỊ

NXB Tri Thức
Hà Nội, 2016

4

Joseph S. Nye (Tâm Hiền dịch):

TƯƠNG LAI CỦA QUYỀN LỰC

NXB Thông tin và Truyền thông
Hà Nội, 2016

5

TS. Nguyễn Trung Thanh - PGS.TS Ngô Huy Tiếp - ...

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN MỚI

NXB Lý luận chính trị
Hà Nội, 2018

6

GS.TS. Nguyễn Đăng Dung:

KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

NXB Chính trị quốc gia Sự thật 
Hà Nội, 2017

7

PGS.TS. Thái Vĩnh Thắng:

TỔ CHỨC VÀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

NXB Tư Pháp
Hà Nội, 2011

8

TS. Nguyễn Long Hải:

THỂ CHẾ PHÁP LÝ VỀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật 
Hà Nội, 2017

9

Đặng Minh Tuấn - Vũ Công Giao -...

CÁC CƠ CHẾ PHÁP LÝ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2020

10

GS.TS. Nguyễn Minh Đoan:

CƠ CHẾ PHÁP LÝ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật 
Hà Nội, 2018

11

GS.TS. Lê Hữu Nghĩa - PGS.TS. Bùi Đình Bôn (đồng chủ biên):

THẨM QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNG CẦM QUYỀN VÀ NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN LỰC CỦA NHÂN DÂN

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2013

12
Mai Trực (chủ biên):

KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC Ở NƯỚC TA QUA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 20
19

13

TS. Nguyễn Minh Đoan - TS. Bùi Thị Đào -...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
TP. Hồ Chí Minh, 2009

14

GS.TS. Trần Ngọc Đường:

PHÂN CÔNG, PHỐI HỢP VÀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC VỚI VIỆC SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2012

15

TS. Cao Anh Đô:

PHÂN CÔNG, PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG THỰC HIỆN CÁC QUYỀN LẬP PHÁP, HÀNH PHÁP VÀ TƯ PHÁP Ở VIỆT NAM

NXB Chính trị quốc gia 
Hà Nội, 201
3

16
TS. Nguyễn Mạnh Bình:

HOÀN THIỆN CƠ CHẾ PHÁP LÝ GIÁM SÁT XÃ HỘI ĐỐI VỚI VIỆC THỰC THI QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

NXB Chính trị quốc gia 
Hà Nội, 201
2

17

PGS.TS. Trương Thị Hồng Hà (chủ biên):

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM TRONG CƠ CHẾ GIÁM SÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 201
5

18

TS. Nguyễn Văn Hiển (chủ biên):

THỰC HIỆN QUYỀN HÀNH PHÁP CỦA CHÍNH PHỦ THEO HIẾN PHÁP NĂM 2013

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 20
18

19

TS. Nguyễn Văn Quyền - PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn:

QUYỀN TƯ PHÁP TRONG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN

NXB Tư Pháp
Hà Nội, 2018

20

TS. Nguyễn Thọ Ánh:

THỰC HIỆN CHỨC NĂNG GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HIỆN NAY

NXB Chính trị quốc gia 
Hà Nội, 201
2