Tháng 08/2020: CHỦ ĐỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

(Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

STT TÊN SÁCH
1

PGS.TS. Vũ Quang Vinh (chủ biên):

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾ

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 20
08

2

TS. Đặng Văn Thái (chủ biên):

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ VẬN DỤNG TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2009

3

PGS.TS. Đinh Xuân Lý:

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỐI NGOẠI VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2007

4

TS. Vũ Thế Hiệp:

BA MÔ HÌNH LÝ THUYẾT VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY VỀ QUAN HỆ QUỐC TẾ

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2013

5

Hoàng Khắc Nam:

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUAN HỆ QUỐC TẾ 
DƯỚI GÓC NHÌN LỊCH SỬ

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 20
14

6

Henry Kissinger (Phạm Thái Sơn dịch, Võ Minh Tuấn h.đ):

TRẬT TỰ THẾ GIỚI

NXB Thế giới
Hà Nội, 2016

7

JOSEPH S.NYE, JR (Lê Trường An dịch):

QUYỀN LỰC MỀM

NXB Tri thức
Hà Nội, 2017

8

Bogaturov Aleksey Demosfenovich - Averkov Viktor Viktorovich (Đặng Quang Chung dịch, Lê Đức Mẫn h.đ):

LỊCH SỬ QUAN HỆ QUỐC TẾ

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 201
5

9

TS. Lưu Thúy Hồng:

NGOẠI GIAO ĐA PHƯƠNG TRONG HỆ THỐNG QUAN HỆ QUỐC TẾ ĐƯƠNG ĐẠI

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 201
5

10

M.L. Titarenko - V.E. Petrovski (Lê Thanh VạnNguyễn Trung dịch):

NGA, TRUNG QUỐC VÀ TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI:
LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2017

11

TS. Tôn Sinh Thành:

HỢP TÁC KHU VỰC CHÂU Á: NHÂN TỐ ASEAN VÀ ẤN ĐỘ

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2017

12

PGS.TS. Nguyễn Văn Dân:

ĐỊA CHÍNH TRỊ TRONG CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN QUỐC GIA

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 20
14

13

PGS.TS. Trần Nam Tiến (chủ biên):

HỢP TÁC Ở BIỂN ĐÔNG - TỪ GÓC NHÌN QUAN HỆ QUỐC TẾ

NXB Văn hóa - Văn nghệ
TP. Hồ Chí Minh, 2014

14

GS.TS. Vũ Dương Huân :

VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI VÀ NGOẠI GIAO VIỆT NAM

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2018

15

Bùi Thanh Sơn (chủ biên):

HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI VIỆT NAM

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 201
5

16

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giáp (chủ biên); PGS.TS. Nguyễn Thị Quế - PGS.TS. Thái Văn Long - PGS.TS. Phan Văn Rân:

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 201
3

17

Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương:

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 201
8

18

Lê Hoài Trung (chủ biên):

ĐỐI NGOẠI ĐA PHƯƠNG VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỘI NHẬP QUỐC TẾ

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 20
17

19

PGS.TS. Phạm Minh Sơn (chủ biên):

ĐỐI NGOẠI CÔNG CHÚNG: MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ NƯỚC LỚN TRÊN THẾ GIỚI VÀ ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM

NXB Lý luận chính trị
Hà Nội, 2016

20

GS.TS. Vũ Văn Hiền (chủ biên):

GIỮ VỮNG ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2017