Tháng 6/2020: CHỦ ĐỀ BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

(Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

STT

TÊN SÁCH

1

PGS.TS. Lê Quốc Lý:

Quan điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về báo chí

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2011

2

TS. Đỗ Chí Nghĩa:

Nhà báo và sáng tạo báo chí trong tư tưởng Hồ Chí Minh 

NXB Thông tin và truyền thông
Hà Nội, 2014

3

Hội đồng Lý luận Trung ương:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2018

4

 

Nguyễn Đức Lợi (chủ biên) - Lưu Văn An (đồng chủ biên):

Thông tin báo chí với công tác lãnh đạo, quản lý

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2017

 

5

Fred S. Siebert, Theodore Peterson, Wilbur Schramm
Lê Ngọc Sơn (dịch)
:

Bốn học thuyết truyền thông: Thuyết Độc đoán, thuyết Tự do, thuyết Trách nhiệm xã hội, thuyết Toàn trị Xô Viết. Những quan điểm về báo chí nên trở thành như thế nào và nên làm gì.

NXB Tri thức
Hà Nội, 2018

6

Mitchell Stephens (Dương Hiếu, Kim Phượng, Hiếu Trung dịch):

Hơn cả tin tức: Tương lai của báo chí

NXB Trẻ
HCM, 2015

7

X.A. Mikhailốp (Đào Tấn Anh dịch):

Báo chí hiện đại nước ngoài: những quy tắc và nghịch lý

NXB Thông tấn
Hà Nội, 2004

8

Bill Kovach, Tom Rosenstiel (Huỳnh Hoa, Sơn Tùng dịch):

Những yếu tố của báo chí: Những điều người làm báo nên biết và công chúng nên kỳ vọng

NXB Thông tấn
Hà Nội, 2013

9

Phan Đăng Thanh - Trương Thị Hòa:

Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam
(2 tập)

NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
HCM, 2017

10

TS. Phạm Thị Thanh Tịnh:

Báo chí thế giới và Việt Nam - Lịch sử và đương đại

NXB Lao động - Xã hội
Hà Nội, 2017

11

PGS.TS. Dương Xuân Sơn (chủ biên):

Báo in Việt Nam trong thời kỳ đổi mới - Tiếp cận dưới góc độ báo chí học và khoa học chính trị

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Hà Nội, 2013

12

PGS.TS. Đức Dũng:

Báo chí và đào tạo báo chí

NXB Thông tấn
Hà Nội, 2010

13

PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang:

100 bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới

Hà Nội, 2018

14

TS. Đỗ Chí Nghĩa:

Vai trò của báo chí trong định hướng dư luận xã hội

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2012

15

Nguyễn Văn Dững (chủ biên):

Báo chí giám sát, phản biện xã hội ở Việt Nam

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Hà Nội, 2017

16

Đỗ Đình Tấn:

Báo chí và mạng xã hội

NXB Trẻ
HCM, 2017

17

PGS.TS. Nguyễn Thành Lợi:

Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại

NXB Thông tin và Truyền thông
Hà Nội, 2019

18

Bùi Văn Toản (sưu tầm và giới thiệu):

Những tờ báo của tù nhân Côn Đảo

NXB Trẻ
HCM, 2002

19

Trung tướng, PGS. Nguyễn Đình Ước:

60 năm chiến đấu, làm báo và viết sử chiến tranh - Hồi ức và bình luận

NXB Chính trị quốc gia - Sự Thật
Hà Nội, 2008