Tháng 5/2020: CHỦ ĐỀ CUỘC ĐỜI, SỰ NGHIỆP CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

STT

TÊN SÁCH

1

Nhiều tác giả:

Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tác phẩm mang tính lịch sử (trọn bộ 2 tập)

NXB Chính trị - Hành chính
Hà Nội, 2012

2

G.S Song Thành:

Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng lỗi lạc

NXB Lý luận chính trị
Hà Nội, 20
05

3

Nhiều tác giả:

Hồ Chí Minh - Người mang lại ánh sáng

NXB Thời đại
Hà Nội, 2011

4

 

GS. Trần Văn Giàu:

Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2010

5

Đào Phan:

Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa

NXB Văn học
Hà Nội, 20
18

6

 

GS. Song Thành:

Hồ Chí Minh - Nhà yêu nước vĩ đại

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 201
8

7

Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự:

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với con đường cách mạng Việt Nam

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2012

8

TS. Lê Văn Yên:

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hội nghị thành lập Đảng và Đại hội II, III của Đảng

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 20
06

9

PGS.TS. Phạm Xanh:

Hồ Chí Minh - Dân tộc và thời đại

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 20
02

10

PGS. TS. Bùi Đình Phong:

Bản lĩnh chính trị Hồ Chí Minh

NXB Lý luận chính trị
Hà Nội, 201
4

11

PGS.TS. Phùng Hữu Phú:

Bí quyết thành công Hồ Chí Minh

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 201
0

12

GS.TS. Đỗ Quang Hưng:

Thêm những hiểu biết về Hồ Chí Minh

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Hà Nội, 20
01

13

Nguyễn Thành:

Sự nghiệp báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh

NXB Lý luận chính trị
Hà Nội, 2005

14

Hoàng Thanh Dung (Biên soạn, tập hợp):

Tình cảm của Bác Hồ với giai cấp công nhân và người lao động

NXB Lao động
Hà Nội, 2018

15

Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch:

Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với nước Nga

NXB Thông tin và Truyền thông
Hà Nội, 201
3

16

PGS.TS. Bùi Đình Phong:

Bản lĩnh văn hóa minh triết Hồ Chí Minh

NXB Thanh niên
Hà Nội, 2010

17

Nhiều tác giả:

Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí Minh

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 201
6

18

Đỗ Hoàng Minh (Biên soạn):

Hồ Chí Minh - từ Pác Bó đến Ba Đình 

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2009

19

TS. Nguyễn Văn Khoan

Bác Hồ - Viên ngọc quý của mọi thời đại

NXB Thanh niên
Hà Nội, 201
6