Tháng 4/2020: CHỦ ĐỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

STT

TÊN SÁCH

1

GS. Lưu Văn Sùng (ch.b):

Các loại hình thể chế chính trị đương đại và những giá trị tham khảo cho Việt Nam hiện nay

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2016

2

Nguyễn Đăng Dung (ch.b):

Hình thức của các nhà nước hiện đại

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Hà Nội, 2019

3

PGS.TS. Đinh Xuân Lý:

Hệ thống chính trị Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử - Lý luận và thực tiễn

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
Hà Nội, 2019

4

TS. Trương Quốc Chính:

Xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam theo quan điểm Mácxít

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2013

5

PGS.TS. Lê Minh Quân (ch.b):

Nhà nước trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2009

6

PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc:

Nhà nước Cách mạng Việt Nam (1945-2010)

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2010

7

GS.TSKH. Vũ Minh Giang (ch.b):

Những đặc trưng cơ bản của bộ máy quản lý đất nước và hệ thống chính trị nước ta trước thời kỳ đổi mới

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2008

8

PGS.TS. Lê Quốc Lý (ch.b):

Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2014

9

TS. Trần Đình Thắng:

Đảng Cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2011

10

TS. Mai Thị Thanh:

Hình thức nhà nước và vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2012

11

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh:

Xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển trong thực tiễn Việt Nam

NXB Lý luận chính trị
Hà Nội, 2017

12

GS.VS. Nguyễn Duy Quý - PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn (đồng ch.b):

Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân - Lý luận và thực tiễn

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2010

13

PGS.TS. Lê Minh Thông:

Đổi mới, hoàn thiện bộ máy Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở Việt Nam hiện nay

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2011

14

Nhiều tác giả:

Xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

NXB Hồng Đức
Hà Nội, 2018

15

PGS.TS. Lê Minh Quân - ThS. Bùi Việt Hương (đồng ch.b):

Về quyền lực trong quản lý nhà nước hiện nay

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2012

16

TS. Trịnh Thị Xuyến:

Kiểm soát quyền lực nhà nước - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2014

17

PGS.TS. Vũ Công Giao - PTS.TS. Nguyễn Hoàng Anh - PGS.TS. Đặng Minh Tuấn - TS. Nguyễn Minh Tuấn (đồng ch.b):

Quản trị tốt - Lý luận và thực tiễn

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2017

18

GS.TS. Trần Ngọc Đường - TS. Ngô Đức Mạnh:

Mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, Chính phủ trong Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2008

 

19

GS.TS. Nguyễn Phú Trọng:

Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2011

20

GS.TS. Phan Trung Lý - TS. Đặng Xuân Phương (đồng ch.b):

Xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp - Cơ sở lý luận và thực tiễn

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2017