Tháng 3/2020: TÀI LIỆU PHỤC VỤ NGHỊ QUYẾT 35 - Số 3

(Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

STT TÊN SÁCH
1

 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh:

Kiên định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 
đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch

NXB Lý luận chính trị
Hà Nội, 2019

 

2

 

PGS.TS. Phạm Văn Đức - PGS.TS. Đặng Hữu Toàn - TS. Nguyễn Đình Hòa (đồng chủ biên):

Triết học Mác và thời đại

NXB Khoa học xã hội
Hà Nội, 2009

 

3

 

GS.TS. Hoàng Chí Bảo:

Giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2012 

 

4

 

TS. Hồ Bá Thâm:

Chủ nghĩa Mác - Lênin, phương pháp luận của sự phê phán và phát triển hiện nay

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2013

 

5

 

Hội đồng Lý luận Trung ương:

Đảng Cộng sản Việt Nam - Trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2011

 

6

 

Nguyễn Anh Lân (chủ biên):

Chiến lược "diễn biến hòa bình"của đế quốc Mỹ và các thế lực phản động quốc tế chống chủ nghĩa xã hội và chống Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Tổng cục II - Bộ Quốc phòng
Hà Nội, 1993

 

7

 

Tổng cục II - Bộ Quốc phòng:

Chiến lược "Diễn biến hòa bình" của Mỹ

Hà Nội, 1993

 

8

 

Tổng cục II - Bộ Quốc phòng:

"Diễn biến hòa bình" và chống "diễn biến hòa bình"

Hà Nội, 1993

 

9

Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng:

Phòng, chống "Diễn biến hòa bình" ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2009

10

 

Dương Thông (chủ biên):

Một số vấn đề về "Diễn biến hòa bình"
và chống "Diễn biến hòa bình" ở nước ta

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 1994

 

11

Thiếu tướng, PGS.TS.NGND. Nguyễn Bá Dương (chủ biên):

Vấn đề phát triển lý luận phòng, chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới

NXB Quân đội nhân dân
Hà Nội, 2018

12

Cục Tuyên huấn - Báo Quân đội nhân dân:

Đẩy mạnh đấu tranh chống "Diễn biến hòa bình"
trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2018

13

Cao Văn Thống (chủ biên):

Nhận diện về "tự diến biến", "tự chuyển hóa"
và giải pháp đấu tranh ngăn chặn

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2013

14

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc (chủ biên):

Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
trong cán bộ, đảng viên hiện nay

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2013

15

Thiếu tướng, PGS.TS.NGND. Nguyễn Bá Dương (tổng chủ biên):

Phòng, chống "Diễn biến hòa bình" trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

NXB Quân đội nhân dân
Hà Nội, 2018