Tháng 2/2020: CHỦ ĐỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 (Click vào tên sách để xem tóm tắt nội dung)

STT TÊN SÁCH
1

Nguyễn Ngọc Thanh (chủ biên):

Những sự kiện lịch sử Việt Nam tiêu biểu thế kỷ XX

Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ
TP. Hồ Chí Minh, 2017

2

Thép Mới:

Thời dựng Đảng

Nhà xuất bản Tông hợp Thành phố Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh, 2018

3

PGS. TS. Ngô Đăng Tri:

Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2016)

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Hà Nội, 2016

4

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Biên niên sự kiện Lịch sử Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (trọn bộ 3 tập)

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2004

5

Nguyễn Hoàng Kỳ - Nguyễn Hòa - Nguyễn Minh Phúc (tuyển chọn):

Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 1930-2016 (qua các kỳ Đại hội)

Nhà xuất bản Hồng Đức
Hà Nội, 2016

6

GS. Trần Đình Huỳnh (chủ biên) - PTS. Phan Hữu Tích:

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền

Nhà xuất bản Hà Nội
Hà Nội, 1996

7

Bùi Kim Đỉnh (chủ biên):

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2009

8

TS. Phùng Thị Hiển (chủ biên):

Đảng lãnh đạo giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong công cuộc đổi mới đất nước

Nhà xuất bản Lý luận chính trị
Hà Nội, 2018

9

TS. Đỗ Quang Tuấn (c.b)- TS. Nguyễn Văn Hùng - PGS.TS. Trần Hậu:

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong thời kỳ mới

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2016

 

10

ThS. Nguyễn Chí Thảo:

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác thông tin đối ngoại 1991-2010

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2012

11

Lưu Đình Phúc:

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với báo chí trong giai đoạn hiện nay

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2016

12

TS. Ngô Huy Tiếp (chủ biên):

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với trí thức nước ta hiện nay

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2009

13

Lê Mậu Lâm (tuyển chọn và biên soạn):

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp

Nhà xuất bản Công thương
Hà Nội, 2017

14

GS. Đặng Xuân Kỳ - PGS.TS. Mạch Quang Thắng - TS. Nguyễn Văn Hòa:

Một số vấn đề về xây dựng Đảng hiện nay

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2005

15

Lê Mậu Hãn:

Sức mạnh dân tốc của Cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2001

16

Lê Duẩn:

Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta

Nhà xuất bản Sự thật
Hà Nội, 1986

17

PGS.TS. Đàm Đức Vượng:

Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do người sáng lập

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Hà Nội, 2016

18

Võ Nguyên Giáp - Lê Hồng Anh - Vũ Oanh...:

Trần Quốc Hoàn - nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Cách mạng Việt Nam

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2016