Tháng 12/2019: TÀI LIỆU PHỤC VỤ NGHỊ QUYẾT 35 - Số 2

(Click vào tên sách để xem giới thiệu tóm tắt)

TT Tên sách
1

GS. Trần Nhâm:

Chủ nghĩa Mác - Lênin - học thuyết về sự phát triển
và sáng tạo không ngừng

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2010

2

Trung tâm Lý luận Chính trị - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh:

Sức sống của Chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2014

3

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh:

Vững bước trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, 
tư tưởng Hồ Chí Minh

NXB Lý luận chính trị
Hà Nội, 2018

4

Thiếu tướng, PGS. TS. NGND Nguyễn Bá Dương (chủ biên):

Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2018

5

Viện KHXHNVQS- Bộ Quốc phòng:

Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2015

6

Trung tướng, TS. Nguyễn Tiến Quốc (chủ biên):

Giữ vững nền tảng tư tưởng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2010

7

GS. TS. Lê Hữu Nghĩa (chủ biên):

Thời đại chúng ta và sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2002

8

Học viện Chính trị Công an Nhân dân:

Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2017

9

Phạm Văn Phong:

Cuộc đấu tranh của C.Mác, Ph.Ăng ghen, V.I. Lê nin chống chủ nghĩa cơ hội và ý nghĩa đối với xây dựng Đảng hiện nay

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2019

10

Đại tá, TS. Phan Sỹ Thanh (chủ biên):

Nâng cao năng lực đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận của giảng viên ở các học viện, nhà trường quân đội hiện nay

NXB Quân đội nhân dân
Hà Nội, 2018

11

Hội đồng Lý luận Trung ương:

Luận cứ phê phán các quan điểm sai trái, thù địch

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2014

12

PGS. TS. NGND. Nguyễn Bá Dương:

Phòng, chống "Diễn biến hòa bình" ở Việt Nam - mệnh lệnh của cuộc sống

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2015

13

Hội đồng Lý luận Trung ương:

Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về chính trị trong Đảng

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2017

14

Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị QĐNDVN:

Đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2016

15

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hưởng:

Góp phần chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2012

16

PGS. TS. Nguyễn Đình Minh:

Hãy cảnh giác với "Diễn biến hòa bình" chống phá Việt Nam

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2016

17

ThS. Hồ Anh Tuấn:

Hỏi - đáp về "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2013

18

GS. TS. Phạm Ngọc Hiền (chủ biên):

Hỏi - đáp về "Diễn biến hòa bình" và "Cách mạng màu" 

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2011

19

TS. Vũ Thị Thanh Tâm (chủ biên):

Giáo dục ý thức phòng, chống "Diễn biến hòa bình" cho công chúng trên báo mạng điện tử ở Việt Nam hiện nay

NXB Đại học Quốc gia
Hà Nội, 2017

20

TS. Bùi Văn Huấn:

Phê phán quan điểm sai trái thông qua giảng dạy kinh tế chính trị ở các trường đại học trên địa bàn Hà Nội hiện nay

NXB Lý luận Chính trị
Hà Nội, 2019