Tháng 11/2019: TÀI LIỆU PHỤC VỤ NGHỊ QUYẾT 35 - Số 1

 (Click vào tên sách để xem giới thiệu tóm tắt)

GS. Nguyễn Đức Bình:

Vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa
(tái bản có bổ sung)

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2010

PGS. Mai Trung Hậu - TS. Ngô Hoan:

Kiên định con đường đã chọn

NXB Lý luận chính trị
Hà Nội, 2007

Terry Eagleton (ThS. Đinh Xuân Hà - Phương Sơn biên dịch):

Tại sao Mác đúng?

NXB Chính trị - Hành chính
Hà Nội, 2012

Thượng tướng, GS. TS. Tô Lâm:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhận diện và đấu tranh với những
biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
trong cán bộ, đảng viên

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2018

Hội đồng Lý luận Trung ương:

Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2015

Báo Quân đội nhân dân:

Chiến lược "Diễn biến hòa bình" - Nhận diện và đấu tranh
(9 tập)

NXB Quân đội nhân dân
Hà Nội, 2011-2019

Đại tá, PGS. TS. Bùi Đình Bôn:

Tác động của chiến lược "Diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam

NXB Quân đội nhân dân
Hà Nội, 2013

Thiếu tướng, PGS. TS. NGND. Nguyễn Bá Dương:

"Bình mới rượu cũ" của chiến lược "Diễn biến hòa bình"
chống phá Việt Nam

NXB Quân đội nhân dân
Hà Nội, 2017

Quí Lâm (tuyển chọn và hệ thống):

Nhận diện và đấu tranh chống chiến lược diễn biến hòa bình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Nhiệm vụ của mỗi người dân Việt Nam

NXB Hồng Đức
Hà Nội, 2015

PGS. TS. Trương Thành Trung (chủ biên):

Sự thật vấn đề dân chủ và nhân quyền trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" ở Việt Nam

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2012

Cục Tuyên huấn - Tổng cục chính trị Viện KHXHNVQS:

Đấu tranh phòng, chống "phi chính trị hóa" quân đội trong
tình hình mới

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2015

PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hưởng:

Góp phần chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng,
lý luận

NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
Hà Nội, 2013