Đảng lãnh đạo giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong công cuộc đổi mới đất nước (sách chuyên khảo)

Tên tác giả: TS Phùng Thị Hiển (Chủ biên)

Nhà xuất bản: Lý luận chính trị

Năm xuất bản: 2018

Nơi lưu trữ: Phòng đọc, Phòng mượn, Kho giáo trình

Môn loại: 324.2597

 

 

Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một cuộc cách mạng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó Đảng và nhân dân Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, phức tạp. Một trong những khó khăn, thử thách to lớn hiện nay là vấn đề giữ vững niềm tin trong Đảng, trong nhân dân vào con đường, mục tiêu đã chọn, đó là con đường và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Bài học kinh nghiệm lớn rút ra từ thực tiễn cách mạng Việt Nam không phải là vấn đề sức mạnh vật chất mà là sức mạnh tinh thần, sức mạnh của niềm tin và sự đoàn kết toàn dân tộc vào mục tiêu duy nhất “độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới không chỉ có ý nghĩa làm thay đổi bộ mặt và vị thế của đất nước mà quan trọng hơn là đã bồi đắp, củng cố niềm tin trong nhân dân vào Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân về vấn đề giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình đổi mới đất nước. Tuy nhiên, thực tiễn công cuộc đổi mới cho thấy, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa là vấn đề cực kỳ khó khăn, phức tạp cả trên phương diện lý luận và thực tiễn. Nhiều vấn đề nảy sinh không dễ dàng giải quyết thấu đáo. Nhiều khó khăn, thử thách, hạn chế, bất cập còn tồn tại trên bước đường đổi mới và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những lý do trên đặt ra nhiệm vụ phải nghiên cứu, tổng kết vấn đề Đảng lãnh đạo giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình đổi mới đất nước để từ đó rút ra những kinh nghiệm, vận dụng vào thực tiễn, góp phần tiếp tục giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đến thắng lợi có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Cho đến nay, chưa có công trình nào nghiên cứu chuyên biệt về sự lãnh đạo của Đảng nhằm giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Cuốn sách Đảng lãnh đạo giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong công cuộc đổi mới đất nước do TS Phùng Thị Hiển (Chủ biên) ra đời nhằm góp phần lấp đầy khoảng trống đó. Nội dung cuốn sách nhằm làm sáng tỏ những vấn đề sau: 

- Hệ thống hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình đổi mới.

- Làm rõ thực tiễn quá trình chỉ đạo thực hiện giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội.

- Đánh giá những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của quá trình.

- Đúc rút một số kinh nghiệm chủ yếu về vấn đề giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.