Đảng Cộng sản Việt Nam - 82 năm một chặng đường lịch sử: Thông tin chuyên đề số 1/2012

 

Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Trong suốt chặng đường lịch sử 82 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ, cứu nước đem lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày nay, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước, đạt được những thành tựu quan trọng như: tiềm lực kinh tế được nâng cao, đất nước đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; an ninh, quốc phòng được giữ vững; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế nước ta trên trường quốc tế được tăng cường...

Trong tình hình hiện nay, trước những khó khăn, thử thách lớn ở trong và ngoài nước, Đảng ta phải biết kế thừa, chắt lọc những tinh hoa nhân loại, đồng thời biết vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của đất nước; phải tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân, trước dân tộc; chống chủ nghĩa cá nhân, thực hiện tự phê bình và phê bình, làm việc một cách dân chủ, tập trung, luôn tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức.

Nhằm giúp bạn đọc thấy rõ được sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đưa đất nước ngày càng phát triển, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chỉ đạo Trung tâm Thông-Tư liệu-Thư viện chọn lọc bài viết được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành của các nhà nghiên cứu, biên soạn và giới thiệu tập Thông tin chuyên đề: “Đảng cộng sản Việt Nam – 82 năm một chặng đường lịch sử”

 

Kết cấu tập Thông tin chuyên đề gồm 3 phần:

Phần I

Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam

Phần II

Đảng Cộng sản Việt Nam – 82 năm xây dựng và trưởng thành

Phần III

Tăng cường sự thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu

của Đảng

Xem mục lục chi tiết