Công tác tư tưởng, lý luận ở Việt Nam hiện nay: Thông tin chuyên đề số 6/2015

 

Trong các thời kỳ lãnh đạo cách mạng, Đảng ta bao giờ cũng đặt công tác tư tưởng, lý luận lên hàng đầu. Công tác tư tưởng, lý luận luôn được coi là bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.
Đánh giá những thành tựu của công tác tư tưởng, lý luận thời gian qua, Đại hội XI của Đảng khẳng định: Công tác lý luận đã chủ động nghiên cứu nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn của công cuộc đổi mới, diễn biến mới của tình hình thế giới; giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tập trung vào tổng kết và bổ sung, phát triển Cương lĩnh, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và các văn kiện khác trình Đại hội XI của Đảng. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị - tư tưởng có đổi mới. Coi trọng hơn nhiệm vụ xây dựng đạo đức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung chỉ đạo có kết quả bước đầu Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chủ động hơn trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bác bỏ các quan điểm sai trái, luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch.
Đồng thời, Đại hội XI của Đảng cũng chỉ rõ: Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề về đảng cầm quyền, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng còn hạn chế; thiếu sắc bén trong đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”. Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, những tiêu cực và tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn, đẩy lùi mà còn tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với sự phân hóa giàu nghèo và sự yếu kém trong quản lý, điều hành của nhiều cấp, nhiều ngành làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa thực sự đi vào chiều sâu, ở một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao, làm theo chưa đạt yêu cầu.
Để giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Ðảng trước yêu cầu mới đòi hỏi công tác tư tưởng, lý luận phải tiếp tục đổi mới, nâng cao tính chiến đấu, tính sắc bén theo hướng bám sát thực tiễn, sát đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm và sức thuyết phục cao; kịp thời tổng kết thực tiễn, làm rõ hơn các vấn đề về lý luận do thực tiễn đặt ra, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của xã hội cho từng thời kỳ, ở từng địa phương, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao sự phát triển của đất nước trong tình hình mới.
Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn công tác tư tưởng, lý luận ở nước ta hiện nay, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin khoa học tuyển chọn các bài viết đã công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành của các nhà nghiên cứu, biên soạn và giới thiệu ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 6/2015 với nhan đề: “Công tác tư tưởng, lý luận ở Việt Nam hiện nay
Kết cấu Thông tin chuyên đề gồm 2 phần:
Phần I:  Những vấn đề chung về công tác tư tưởng, lý luận
Phần II:  Thực trạng công tác tư tưởng, lý luận ở Việt Nam hiện nay

Xem mục lục chi tiết