Một số vấn đề về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay: Thông tin chuyên đề số 1/2017

Công tác cán bộ bao gồm nhiều khâu, từ phát hiện, tuyển chọn, nhận xét, đánh giá, đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ. Các khâu của công tác cán bộ là một thể thống nhất, có quan hệ chặt chẽ, mật thiết với nhau, tác động, thúc đẩy lẫn nhau; khi thực hiện tốt khâu này sẽ là tiền đề và cơ sở để thực hiện tốt các khâu khác và ngược lại, nếu một khâu nào đó thực hiện chưa tốt, không đúng quy trình sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các khâu khác và kết quả chung của công tác cán bộ. Vì vậy, trong công tác cán bộ, phải kết hợp chặt chẽ và thực hiện đồng bộ tất cả các khâu, không được coi nhẹ hoặc bỏ qua một khâu nào.
    Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời rất quan tâm tới công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng nước ta. Người coi cán bộ là gốc của mọi công việc, “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Người đã để lại cho chúng ta nhiều chỉ dẫn có ý nghĩa phương pháp luận khoa học để xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh hội nhập quốc tế hiện nay.
    Quán triệt lời dạy của Người, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta luôn quan tâm công tác xây dựng và chỉnh đốn đội ngũ cán bộ, đảng viên, xác định rõ đây là khâu then chốt trong sự nghiệp phát triển đất nước. Qua mỗi kỳ đại hội Đảng, quan điểm, tư tưởng đổi mới công tác tổ chức, cán bộ ngày càng được thể hiện rõ hơn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong mỗi giai đoạn. Nhiều chủ trương, nguyên tắc, quan điểm và giải pháp lớn về công tác cán bộ đã được thể chế hóa, cụ thể hóa bằng các quy chế, quy định, quy trình và hướng dẫn để thực hiện. Công tác cán bộ và việc xây dựng đội ngũ cán bộ đã khắc phục được một số hạn chế, bất cập và từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, chặt chẽ hơn. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện đẩy mạnh việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. Công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược được quan tâm chỉ đạo, triển khai tích cực và đạt được một số kết quả bước đầu. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường hơn và đạt một số kết quả bước đầu. Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp kéo dài đã kịp thời được phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm minh, được dư luận trong Đảng và trong xã hội hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ.
    Tuy nhiên, công tác cán bộ nói chung và trong từng khâu của công tác cán bộ nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đạt được mục tiêu đề ra và chưa đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới. Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, theo tinh thần Đại hội XII của Đảng, cần có những đột phá trong đổi mới công tác cán bộ, đó là: đột phá trong nhận thức, quan điểm, chủ trương; đột phá trong khâu đánh giá cán bộ; đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược; đột phá trong giáo dục, quản lý và đánh giá cán bộ; đột phá trong việc tạo lập môi trường, điều kiện để đổi mới công tác cán bộ.
    Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn công tác cán bộ trong tình hình hiện nay, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin khoa học tuyển chọn các bài viết đã công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành của các nhà nghiên cứu, biên soạn và giới thiệu ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 1/2017 với nhan đề: “Một số vấn đề về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay
    Kết cấu Thông tin chuyên đề gồm 3 phần:
    Phần I:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ
    Phần II:  Một số vấn đề lý luận về công tác cán bộ
    Phần III: Thực trạng và giải pháp về công tác cán bộ trong tình hình hiện nay.

Xem mục lục tại đây