Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác dân vận trong tình hình hiện nay: Thông tin chuyên đề số 3/2017

Dân vận và công tác dân vận có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, là nhiệm vụ và là phương pháp cách mạng cực kỳ quan trọng, đảm bảo cho đường lối, chủ trương, các chính sách và nhiệm vụ do Đảng đề ra được thực hiện thắng lợi, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
    Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể giao cho”; “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Người trong quá trình thực hiện sự nghiệp đổi mới, Đảng ta ngày càng chú trọng cả về nhận thức và hành động đối với tăng cường công tác dân vận.
    Đảng ta luôn xác định: Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Trước tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi nhất là quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế đang có nhiều vấn đề mới nảy sinh như: Vấn đề phân hóa giàu nghèo với công bằng xã hội và thực hiện mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; vấn đề nông dân mất đất sản xuất; sự dịch chuyển lao động, dân số từ nông thôn ra thành thị làm việc ở các khu công nghiệp, đô thị, quan hệ chủ thợ... Những vấn đề nêu trên đều liên quan đến tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của Nhân dân. Nhân dân có nhiều quan tâm, còn nhiều bức xúc và đơn thư khiếu tố chưa được giải quyết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Ngày 03/6/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, xác định rõ mục tiêu của công tác dân vận trong thời kỳ mới.
    Đánh giá về công tác dân vận trong thời gian qua, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng thẳng thắn chỉ rõ: Công tác dân vận còn nhiều mặt hạn chế. Việc xây dựng, nhất là triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Một số nội dung quan trọng của Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới chưa được Nhà nước thể chế hóa thành chính sách, thành các văn bản pháp luật để thực hiện. Nhiều cấp ủy chưa thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, chưa tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kịp thời kết quả thực hiện Nghị quyết, chưa lãnh đạo chính quyền cân đối nguồn lực để thực hiện. Công tác dân vận chưa đánh giá và dự báo chính xác những diễn biến, thay đổi cơ cấu xã hội, thành phần dân cư, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, nhất là giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức doanh nhân... để có chủ trương, chính sách và biện pháp giải quyết phù hợp.
    Nhìn lại 30 năm đổi mới, từ những thành tựu cũng như những hạn chế tồn tại, Đảng ta rút ra 5 bài học quan trọng, trong đó có bài học “Đổi mới phải luôn luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc” vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đây là bài học sâu sắc, là sự kế thừa tinh thần “dân là gốc” của ông cha ta qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Đó cũng là quan điểm lớn, định hướng lớn cho công tác dân vận của Đảng trong thời gian tới.
    Để cung cấp thêm những luận cứ khoa học về cơ sở lý luận và thực tiễn công tác dân vận hiện nay, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin khoa học tuyển chọn các bài viết đã công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành của các nhà nghiên cứu, biên soạn và giới thiệu ấn phẩm Thông tin chuyên đề:
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác dân vận trong tình hình hiện nay
    Kết cấu của Thông tin chuyên đề gồm 2 phần:
Phần  I: Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về công tác dân vận
Phần II: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn công tác dân vận trong tình hình hiện nay
    Mặc dù tập thể cán bộ trong ban biên tập tham gia sưu tầm, tuyển chọn đã hết sức cố gắng, song không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu cuốn Thông tin chuyên đề số 3/2017 và mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Xem mục lục tại đây