Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận trong giai đoạn hiện nay: Thông tin chuyên đề số 3/2019

 

Vấn đề đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác tư tưởng, lý luận trước hết xuất phát từ mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới. Cùng với tiến trình đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng, quan tâm đến công tác tư tưởng, lý luận. Công tác này đã có những chuyển biến tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh chống lại các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn đã góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề mới nảy sinh, củng cố hệ thống lý luận về con đường và bước đi của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, góp phần hình thành cơ sở khoa học, thực tiễn cho quá trình hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, những kết quả của công tác tư tưởng, lý luận vẫn còn có khoảng cách không nhỏ so với yêu cầu đặt ra. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa phục vụ tốt yêu cầu hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Việc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chưa thật chủ động, thiếu sắc bén. Việc giáo dục, bồi dưỡng chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên chậm đổi mới, hiệu quả thấp. Niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ có phần giảm sút. Đặc biệt, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sự giảm sút về ý chí chiến đấu, tình trạng “tự suy thoái”, “tự diễn biến” chưa được đẩy lùi, lý tưởng cách mạng của một bộ phận cán bộ, đảng viên,...có biểu hiện phai nhạt.
Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn công tác tư tưởng, lý luận trong giai đoạn hiện nay, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin khoa học tuyển chọn các bài viết công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành của các nhà khoa học, biên soạn và giới thiệu ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 3/2019 với nhan đề:
                 “Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận trong giai đoạn hiện nay”
Kết cấu Thông tin chuyên đề gồm 2 phần:
Phần I: Một số vấn đề lý luận chung về công tác tư tưởng, lý luận
Phần II: Thực tiễn đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận trong giai đoạn hiện nay

Mặc dù tập thể cán bộ trong Ban Biên tập tham gia sưu tầm, tuyển chọn đã hết sức cố gắng, song không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu cuốn Thông tin chuyên đề số 3/2019 và mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.
Xem mục lục chi tiết tại đây