Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: Thông tin chuyên đề số 2/2019

 

 

Vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị thể hiện trên các phương diện sau: trang bị thế giới quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng cho đội ngũ cán bộ, trên cơ sở đó, cán bộ vận dụng tri thức được trang bị vào thực tiễn công tác; củng cố niềm tin, nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần, trách nhiệm của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; cung cấp tri thức và bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ; nâng cao trình độ lý luận chính trị, khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã ban hành nhiều quy định về học tập lý luận chính trị. Nhờ đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ được quan tâm, nội dung, chương trình bước đầu đổi mới; đội ngũ giảng viên tăng cả về số lượng và chất lượng; số lượng cán bộ được đào tạo lý luận chính trị tăng nhanh; điều kiện vật chất, hệ thống cơ sở đào tạo lý luận chính trị được củng cố, phát triển, cơ sở vật chất -kỹ thuật của các cơ sở đào tạo được cải thiện.
Trên thực tế, việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, do đó nếu nhận thức lơ là hoặc sai lệch về tầm quan trọng của lý luận và việc học tập lý luận chính trị dễ dẫn đến tất yếu lười học, ngại học, học đối phó. Gắn với đó, hậu quả trước mắt là chẳng những không nắm được, không thể vận dụng được các học thuyết, các nguyên lý cơ bản và chân chính của chủ nghĩa Mác - Lê-nin mà còn không thể hình thành và vận dụng được cái cơ bản của học thuyết Mác chính là tư duy khoa học khách quan. Đây là vấn đề hệ trọng, có ảnh hưởng to lớn, thậm chí từ nó và do nó mà có thể kéo theo hàng loạt những vấn đề phức tạp, hệ trọng khác của suy thoái về đạo đức, lối sống, cách thức làm việc, chứa đựng tiềm ẩn những mối nguy hại đối với Đảng, Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị. Đảng ta đã thấy trước sự nguy hại của việc suy thoái về tư tưởng chính trị nên đã cảnh báo “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Tuy nhiên, công tác này còn một số hạn chế, yếu kém như: mở rộng quy mô đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn liền với nâng cao chất lượng; nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng chậm được bổ sung, cập nhật, còn trùng lặp, thiếu sự liên thông giữa các cấp học, các hệ đào tạo, nặng về truyền đạt kiến thức, chưa phát huy được tính tích cực, sáng tạo của học viên. Chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đào tạo còn có mặt hạn chế; công tác quản lý đào tạo còn có mặt yếu kém, nhất là quản lý tự học của học viên.
Cơ sở vật chất - kỹ thuật trong nhiều cơ sở đào tạo còn thiếu thốn, bất cập. Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Việt Nam, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin khoa học tuyển chọn các bài viết công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành của các nhà khoa học, biên soạn và giới thiệu ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 2/2019 với nhan đề: “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”
Kết cấu Thông tin chuyên đề gồm 2 phần:
Phần I:  Lý luận chung về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị
Phần II:  Thực tiễn đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận

chính trị ở Việt Nam hiện nay.

Xem mục lục chi tiết