Công tác giáo dục lý luận chính trị ở nước ta trong giai đoạn hiện nay: Thông tin chuyên đề số 4/2013

 

Hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta đã vượt qua một chặng đường đấu tranh đầy khó khăn và gian khổ. Với những thắng lợi vĩ đại đã giành được trong thế kỷ XX, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có tiếng nói và vị trí ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Thực tiễn lịch sử đó đã khẳng định: sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đó là thắng lợi của việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - cơ sở lý luận khoa học và cách mạng, nền tảng tư tưởng của Đảng và của cách mạng Việt Nam. Đó cũng là kết quả và thắng lợi của quá trình tổ chức giáo dục, truyền bá hệ tư tưởng, cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, trong đó công tác giáo dục lý luận chính trị giữ vai trò quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tự giác ngộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân – những người trực tiếp tham gia vào cuộc đấu tranh cách mạng do Đảng lãnh đạo.
Hiện nay, nhân dân ta đang tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là sự nghiệp cách mạng vĩ đại nhưng đầy chông gai và thử thách. Chúng ta vừa làm, vừa tìm tòi khảo nghiệm, thể nghiệm và rút kinh nghiệm. Vì vậy, đòi hỏi cán bộ, đảng viên và nhân dân phải nâng cao trình độ lý luận chính trị, lập trường tư tưởng, thống nhất ý chí và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua mọi khó khăn thách thức giành thắng lợi trong công cuộc đổi mới.
Tuy nhiên, do nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mới dừng ở những nét khái quát chung, còn không ít vấn đề cụ thể đặt ra từ thực tiễn chưa có lời giải đáp hoặc giải đáp chưa đủ sức thuyết phục; nhiều cán bộ, đảng viên nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh còn giản đơn; hiểu biết về chủ nghĩa tư bản hiện đại chưa sâu sắc, có mặt còn lệch lạc; phương pháp tư duy cảm tính, chủ nghĩa kinh nghiệm hoặc thực dụng. Bên cạnh đó công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị còn thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao, phương pháp chưa linh hoạt, chưa tạo được nhận thức thống nhất, thông suốt đối với một số vấn đề trong đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng; chưa thường xuyên làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng; chưa phê phán mạnh và đấu tranh kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, những quan điểm mơ hồ, sai trái,...
Từ thực tế nêu trên, để góp phần thực hiện chủ trương của Đảng về tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị ở nước ta trong giai đoạn mới và giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu về công tác giáo dục lý luận chính trị, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện tuyển chọn các bài viết đã công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành của các nhà nghiên cứu, biên soạn và giới thiệu ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 4/2013 với nhan đề:
Công tác giáo dục lý luận chính trị ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
Kết cấu Thông tin chuyên đề gồm 4 phần:
Phần  I:  Lý luận chung về giáo dục lý luận chính trị
Phần II:  Thực trạng công tác giáo dục lý luận chính trị ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
Phần III: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị ở nước ta hiện nay
Phần IV: Giới thiệu sách về lý luận chính trị trong Thư viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Xem mục lục chi tiết