Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế - thời cơ và thách thức đối với Việt Nam hiện nay: Thông tin chuyên đề số 3/2015

 

Hiện nay, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục phát triển về quy mô, mức độ và hình thức biểu hiện với những tác động tích cực và tiêu cực, cơ hội và thách thức đan xen rất phức tạp, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn. Quá trình quốc tế hóa sản xuất và phân công lao động diễn ra ngày càng sâu rộng. Việc tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu đã trở thành yêu cầu đối với các nền kinh tế. Sự tùy thuộc lẫn nhau, hội nhập, cạnh tranh và hợp tác giữa các nước ngày càng trở thành phổ biến.
Khoảng thời gian gần 30 năm thực hiện sự nghiệp Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, cũng là khoảng thời gian Đảng ta đã nhận thức rõ hơn vấn đề toàn cầu hóa và đã tiến hành mở cửa, hội nhập từng bước ngày càng sâu rộng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã gắn vấn đề đổi mới với vấn đề toàn cầu hóa, hội nhập và phát triển bền vững như một chu trình, một chỉnh thể có quan hệ biện chứng, tương hỗ với nhau, sử dụng chúng như tổng hợp động lực của sự phát triển đất nước theo hướng văn minh, hiện đại và xã hội chủ nghĩa. Trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta đã nhấn mạnh: “Thế kỷ XXI sẽ tiếp tục có nhiều biến đổi. Khoa học công nghệ sẽ có bước tiến nhảy vọt. Kinh tế tri thức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất. Toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham gia, vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, vừa hợp tác, vừa đấu tranh”. Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ: “Phát huy nội lực và sức mạnh dân tộc là yếu tố quyết định, đồng thời tranh thủ ngoại lực và sức mạnh thời đại là yếu tố quan trọng để phát triển nhanh, bền vững và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.
Phải không ngừng tăng cường tiềm lực kinh tế và sức mạnh tổng hợp của đất nước để chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và có hiệu quả”, “Trong hội nhập quốc tế, phải luôn chủ động thích ứng với những thay đổi của tình hình, bảo đảm hiệu quả và lợi ích quốc gia”. Đất nước ta đang trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển với nhịp độ nhanh và ngày càng bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa. Việc nhận thức rõ hơn xu hướng của thời đại, những đặc điểm của nó, những thách thức và cơ hội để chọn phương thức phát triển phù hợp với lôgích của lịch sử đương đại, tạo động lực phát triển đất nước một cách thích hợp, có hiệu quả là rất quan trọng.
Từ nhiều năm nay, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã trở thành chủ đề của nhiều bài báo khoa học, nhiều cuộc hội thảo và nhiều công trình nghiên cứu của những nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm. Để cung cấp thêm tư liệu để bạn đọc nghiên cứu về vấn đề này, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin khoa học tuyển chọn các bài viết đã công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành của các nhà nghiên cứu, biên soạn và giới thiệu ấn phẩm Thông tin chuyên đề:  “Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế - thời cơ và thách thức đối với Việt Nam hiện nay
Kết cấu của Thông tin chuyên đề gồm 3 phần:
Phần  I: Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế - những vấn đề lý luận
Phần II: Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế trên lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế và đối ngoại
Phần III: Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế trên lĩnh vực báo chí, văn hóa và giáo dục.

Xem mục lục chi tiết