Thông tin chuyên đề số 5/2020

Trung tâm Thông tin khoa học trân trọng giới thiệu với bạn đọc ấn phẩm

Thông tin chuyên đề số 5/2020

BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VỚI BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

 

       Cách đây 95 năm, tờ báo Thanh niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên vào ngày 21-6-1925, đánh dấu sự ra đời của nền Báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt. 

          Trong sự nghiệp đấu tranh giành và giữ độc lập dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, báo chí cách mạng Việt Nam đã tỏ rõ vai trò là vũ khí sắc bén - “Báo chí cách mạng không chỉ là người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể mà còn là người tổ chức tập thể” như chỉ dạy của Lê-nin. Báo chí cách mạng Việt Nam là công cụ mạnh mẽ góp phần quan trọng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

   

     Tuy nhiên, cùng với sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các công cụ, phương tiện truyền thông ngày càng hiện đại, tốc độ lan truyền và khả năng tiếp cận thông tin trở nên nhanh chóng trên phạm vi quốc gia, toàn cầu; nhưng kèm theo đó là những hệ lụy phức tạp trong công tác định hướng tư tưởng - văn hóa, dư luận xã hội. Các thế lực thù địch đang lợi dụng internet, mạng xã hội để truyền bá tư tưởng sai trái, tấn công, xuyên tạc nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khiến một bộ phận công chúng nhận thức sai lệch, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người dân, trật tự, an toàn xã hội.

      Phát huy truyền thống, báo chí cách mạng đảm nhận sứ mệnh đấu tranh, ngăn chặn, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Báo chí trở thành công cụ, phương tiện, vũ khí sắc bén của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của nhân dân để bảo vệ thành quả cách mạng, đấu tranh chống lại kẻ thù.

       Để góp phần làm rõ hơn vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết của các học giả, nhà nghiên cứu uy tín đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, biên soạn và giới thiệu ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 5/2020 với chủ đề “Báo chí cách mạng với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch”.

         Kết cấu thông tin chuyên đề gồm hai phần:

Phần I: Báo chí cách mạng Việt Nam trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Phần II: Báo chí với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

(Click vào đây để xem nội dung chi tiết)