Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong tình hình hiện nay: Thông tin chuyên đề số 1/2019

 

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng, bộ máy nhà nước. Theo Người, chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng là một nội dung liên quan trực tiếp tới vận mệnh của Đảng, chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và quyết định đến sự thành, bại của sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Do vậy, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, vừa là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cán bộ, công chức, của toàn Đảng, toàn dân hiện nay.
Toàn văn tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Người từ gần nửa thế kỷ trước đã là một lời cảnh tỉnh về chủ nghĩa cá nhân - cái gốc tạo ra sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và đến nay đã trở nên nghiêm trọng hơn khi xuất hiện ở trong tất cả các bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Thực trạng này đã được nêu lên trong các Nghị quyết Đại hội X, XI, XII của Đảng và mới đây nhất là tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Điểm đáng chú ý là, trước đây chủ nghĩa cá nhân biểu hiện là sự tham lam ích kỷ, kèn cựa, đố kỵ,... ở một số rất ít cán bộ, đảng viên, thì nay đang trở thành lối sống, triết lý sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, đặc biệt trong số những người có chức, có quyền. Trước là lợi ích nhỏ mang tính thu vén cá nhân, thì nay là lợi ích lớn theo nhóm, trục lợi cho cả nhóm.
Như vậy, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng là ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân. Nhưng điều đó không có nghĩa là không giải quyết tốt mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân với lợi ích chung của Đảng, của dân tộc. Một quan điểm xuyên suốt trong tư tưởng của Người về vấn đề này là làm cách mạng để mọi người cùng được hưởng thành quả của cách mạng.
Từ cảnh tỉnh của Người về chủ nghĩa cá nhân, nhìn thẳng vào các nhiệm vụ cách mạng của nước ta hiện nay, thấy rằng cần phải có động lực để đội ngũ cán bộ, đảng viên tận tụy phục vụ nhân dân, khuyến khích cán bộ, đảng viên thực hành đạo đức, thực sự là "người đầy tớ trung thành của dân". Có cơ chế phục vụ chế độ, phục vụ người dân theo đúng quy định của pháp luật, đúng định hướng xây dựng con người cách mạng, con người của một xã hội đổi mới.
Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân và sự vận dụng vào thực tiễn hiện nay, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin khoa học tuyển chọn các bài viết công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành của các nhà khoa học, biên soạn và giới thiệu ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 1/2019 với nhan đề:
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong tình hình hiện nay
Kết cấu Thông tin chuyên đề gồm 2 phần:
Phần I:  Quan điểm và sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân
Phần II:  Thực tiễn nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên hiện nay.

Xem mục lục chi tiết