Nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo bậc đại học trong giai đoạn hiện nay: Thông tin chuyên đề số 5/2012

 

Giáo dục là một chức năng xã hội, không chỉ truyền thụ tri thức mà còn góp phần đào tạo con người về mặt đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, lý tưởng, văn hóa... Đảng, Nhà nước ta coi việc nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực con người là nhân tố có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước; khẳng định con người Việt Nam phát triển toàn diện cả về thể lực, trí lực, khả năng lao động, năng lực sáng tạo, tính tích cực chính trị - xã hội, đạo đức, tâm hồn và tình cảm là mục tiêu, là động lực của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, giáo dục- đào tạo có vai trò và nhiệm vụ trọng yếu trong việc xây dựng những thế hệ người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Cùng với sự đổi mới và phát triển của đất nước, hơn 25 năm đổi mới, giáo dục – đào tạo bậc đại học ở Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc về quy mô, đa dạng về sở hữu, phủ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước; là nơi cung cấp chủ yếu nguồn nhân lực trình độ cao cho quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước. Bên cạnh những thành tựu to lớn, giáo dục – đào tạo bậc đại học vẫn đang tồn tại nhiều vấn đề rất đáng quan tâm: chất lượng giáo dục đại học còn thấp so với yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới và so với trình độ của các nước có nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển số lượng với yêu cầu nâng cao chất lượng; giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tư duy sáng tạo... còn nhiều bất cập. Hệ thống pháp luật và chính sách về giáo dục đại học thiếu đồng bộ, chậm được sửa đổi, bổ sung. Nội dung chương trình giáo dục đại học chậm được đổi mới, còn nặng về lý thuyết, phương pháp dạy học lạc hậu, chưa phù hợp với đặc thù khác nhau của các loại hình cơ sở giáo dục, vùng miền và các đối tượng người học; chưa chuyển mạnh sang đào tạo theo nhu cầu xã hội... Thực tế trên phải được nhận diện từ tất cả các phương diện, trên cơ sở đó mới tìm ra được giải pháp phát triển giáo dục – đào tạo bậc đại học đi đúng hướng, để tận dụng thế mạnh của Việt Nam thời kỳ lịch sử “dân số vàng”.

Để cung cấp thêm các luận cứ khoa học về cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển giáo dục - đào tạo bậc đại học ở Việt Nam hiện nay, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện tuyển chọn các bài viết đã công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành của các nhà nghiên cứu, biên soạn và giới thiệu ấn phẩm Thông tin chuyên đề: 

“Nâng cao chất lượng công tác giáo dục – đào tạo bậc đại học trong giai đoạn hiện nay”

Kết cấu Thông tin chuyên đề gồm 3 phần:

Phần   I:  Tổng quan về công tác giáo dục  -  đào tạo bậc đại học

Phần II: Đổi mới và phát triển giáo dục - đào tạo bậc đại học ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Phần   III:   Giới thiệu sách về giáo dục trong Thư viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Xem mục lục chi tiết