Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, xuất bản: Thông tin chuyên đề số 3/2013

 

Báo chí, xuất bản có vai trò to lớn trong đời sống chính trị - xã hội của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Ở Việt Nam, báo chí, xuất bản là công cụ sắc bén trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng xã hội mới.
Trong công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, báo chí, xuất bản đóng vai trò là vũ khí sắc bén tấn công trực diện kẻ thù, phục vụ đắc lực sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Ngày nay, trong xã hội hiện đại, báo chí, xuất bản đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình truyền tải thông tin, là một “kênh” quan trọng thực hiện nhiệm vụ đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và những đóng góp to lớn của báo chí, xuất bản trong sự nghiệp kháng chiến, giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã có nhiều bài nói, bài viết quan trọng khẳng định vai trò tiên phong chiến đấu của báo chí, xuất bản.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đầu tiên sử dụng báo chí như một thứ vũ khí chiến đấu hết sức mầu nhiệm trong suốt lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc; là người mở đầu cho dòng báo chí cách mạng Việt Nam và giương cao ngọn cờ chiến đấu của báo chí vô sản chống mọi kẻ thù dân tộc và giai cấp; là người Việt Nam cống hiến trí tuệ, tài năng cho sự hình thành và phát triển của lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.
Bằng những bài báo, tác phẩm của mình Hồ Chí Minh đã tiến hành luận chiến bảo vệ những lợi ích của quảng đại quần chúng nhân dân lao động, bác bỏ và đánh bại các luận điệu của các thế lực thù địch. Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, đạo đức nhà báo cũng như nghệ thuật làm báo.
Báo chí, xuất bản cách mạng thực sự là vũ khí chiến đấu của giai cấp công nhân, là cơ quan tuyên truyền, tham gia vào việc tổ chức và phát triển xã hội bằng hoạt động ngôn luận của mình. Trọng trách của báo chí, xuất bản cách mạng là phục vụ lợi ích của nhân dân lao động, vì sự tiến bộ và giải phóng con người.
Tư tưởng của Hồ Chí Minh về báo chí, xuất bản cũng như những tác phẩm báo chí mà Người để lại là tài sản tinh thần to lớn, là di sản cực kỳ quý giá đối với nền báo chí, xuất bản nước nhà; đồng thời cũng là kim chỉ nam cho sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với hoạt động báo chí, xuất bản Việt Nam. Việc học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, xuất bản sẽ là một điều kiện quan trọng hàng đầu đảm bảo cho sự phát triển theo hướng tích cực của nền báo chí, xuất bản nước ta hiện nay và mai sau.
Nhằm cung cấp cho bạn đọc tài liệu để nghiên cứu và học tập tư tưởng của Hồ Chí Minh về báo chí, xuất bản, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện tuyển chọn các bài viết đã công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành của các nhà nghiên cứu, biên soạn và giới thiệu ấn phẩm Thông tin chuyên đề:
Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, xuất bản
Kết cấu Thông tin chuyên đề gồm 3 phần:
Phần  I:    Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, xuất bản
Phần II:    Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, xuất bản
Phần III:   Giới thiệu sách về Hồ Chí Minh với báo chí, xuất bản trong Thư viện Học
viện Báo chí và Tuyên truyền
.

Xem mục lục chi tiết