Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay: Thông tin chuyên đề số 2/2017

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng luôn luôn là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hoàn thành được sứ mệnh vẻ vang đó là nhờ Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng - đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thắng lợi của cách mạng, sự phát triển của đất nước, cuộc sống tốt đẹp của nhân dân là thước đo sự lãnh đạo của Đảng và cũng là thực tiễn kiểm nghiệm những vấn đề xây dựng Đảng, cả những thành công và khuyết điểm, yếu kém.
    Có thể nói, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, mong muốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của sự nghiệp cách mạng. Trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, Người căn dặn cần phải chỉnh đốn lại Đảng. Trung thành với lý tưởng và thực hiện nghiêm túc những chỉ dẫn quý báu của Hồ Chí Minh về công tác xây dựng, phát triển Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh về mọi phương diện: giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định lý tưởng cộng sản, sự phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng đảng viên và không ngừng đổi mới, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ để tiếp tục lãnh đạo sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước.
    Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng. Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là cơ sở, tiền đề vững chắc đảm bảo cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Đại hội XI, tại Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng. Đây có thể coi là bước đột phá về công tác xây dựng Đảng, thể hiện quyết tâm chính trị cao và là giải pháp cấp bách, đưa tự phê bình và phê bình trở thành công việc thường xuyên trong Đảng. Đại hội Đảng lần thứ XII tiếp tục khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo là những vấn đề cơ bản. Cùng với việc xác định lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ta luôn coi trọng việc đổi mới, làm trong sạch nội bộ Đảng. Vì đây là quan điểm nhất quán, xuyên suốt, có ý nghĩa cấp bách, cơ bản và lâu dài, đồng thời là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Quán triệt, thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và trong xã hội, góp phần định hướng, đổi mới tư duy, đề cao trách nhiệm, nâng tầm bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như năng lực cầm quyền của Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
    Tuy nhiên, chúng ta hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn. Đó là các nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, đi chệch định hướng XHCN, nạn tham nhũng và tệ quan liêu, chiến lược “diễn biến hòa bình” do các thế lực thù địch gây ra. Trong bối cảnh như vậy, hơn bao giờ hết, sự trong sạch, vững mạnh của Đảng là đặc biệt quan trọng. Bởi, sự trong sạch, vững mạnh đó không chỉ gắn với việc bảo tồn, giữ vững và phát huy những thành quả đạt được trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam nói chung và của Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng, mà còn trực tiếp quyết định vận mệnh của đất nước cũng như của Đảng trong hiện tại và tương lai.
    Để cung cấp thêm những luận cứ khoa học về cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng Đảng hiện nay, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin khoa học tuyển chọn các bài viết đã công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành của các nhà nghiên cứu, biên soạn và giới thiệu ấn phẩm Thông tin chuyên đề: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay”
    Kết cấu của Thông tin chuyên đề gồm 2 phần:
Phần  I: Một số vấn đề lý luận về xây dựng Đảng
Phần II: Thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay
    Mặc dù tập thể cán bộ trong ban biên tập tham gia sưu tầm, tuyển chọn đã hết sức cố gắng, song không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu cuốn Thông tin chuyên đề số 2/2017 và mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Xem mục lục tại đây