Vững bước trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản: Lý luận chính trị

Nơi xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2018

Môn loại: 335.4

Nơi lưu trữ: Phòng đọc mở

 

Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tập hợp 30 bài viết đã đăng tải trên các tạp chí, bản tin của hệ thống Học viện liên quan trực tiếp đến chủ đề “tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” để xuất bản cuốn sách Vững bước trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cuốn sách góp phần nhận diện đặc điểm, âm mưu, thủ đoạn, phương thức mới của các thế lực thù địch trong thời gian gần đây nhằm đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng hòng gây hoang mang, dao động về tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa; xuyên tạc, thậm chí phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin… Cuốn sách cũng đề xuất một số phương hướng, biện pháp tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!